“กนกบรรณสาร” เป็นสำนักพิมพ์ในสังกัดของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1952 โดยมิชชันนารีคณะโอเอ็มเอฟ (Overseas Missionary Fellowship) ดำเนินงานด้านการผลิตหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทย

ซึ่งเน้นการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานของหลักคำสอนของคริสตศาสนา โดยไม่แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจและให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมประเพณีไทย

วัตถุประสงค์

ผลิตวรรณกรรมคริสเตียนโดยเฉพาะภาษาไทย เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับประกาศพระกิตติคุณ และเสริมสร้างการเจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณ ของคริสเตียนและคริสตจักรไทย

ประวัติโดยย่อ

พ.ศ. 2495

อาจารย์ Howard Hatton ได้ก่อตั

พ.ศ. 2497

เริ่มผลิตหนังสือภายใต้ชื่อสำนั

พ.ศ. 2504

ตึกที่ทำการแห่งแรกอยู่ที่ถนนศร

พ.ศ. 2509

ย้ายที่ทำการไปยังย่านถนนสุรวงศ

พ.ศ. 2513

เปลี่ยนชื่อเป็น “กนกบรรณสาร” แ

พ.ศ. 2533

ย้ายที่ทำการมายังถนนประชาสงเคร

พ.ศ. 2546

อาจารย์อัจฉรา ตั้งนรารักษ์ได้ร

พ.ศ. 2551

ย้ายที่ทำการมายังถนนพระรามสอง

วีดีโอแนะนำสำนักพิมพ์กนกบรรณสาร

 

วีดีโอขั้นตอนการผลิตหนังสือของสำนักพิมพ์กนกบรรณสาร